Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Gebruikersvoorwaarden Website-beleid Alle gebruikers
Privacyverklaring Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting

Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder Smals Academy enerzijds het Open Courses-platform aan haar gebruikers beschikbaar stelt, en de diensten die beschikbaar zijn op de site en anderzijds de manier waarop de gebruiker heeft toegang tot de site en maakt gebruik van zijn diensten. Elke verbinding met de site is onderworpen aan de naleving van deze voorwaarden.

Volledig beleidInleiding

Je hebt toegang tot een elektronisch community platform voor online leren.

Jouw raadplegingsgegevens

De volgende gegevens kunnen gebruikt worden door Smals, dit wil zeggen door de operationele administrators van het platform:

 • De bezoeken uitgevoerd op het platform
 • De acties uitgevoerd op het platform (bijv.: materialen aangebracht door de gebruiker zelf, berichten, resultaten van activiteiten, enquêtes, enz.)
 • De tijd doorgebracht op het platform
 • De geraadpleegde inhoud

Je gaat akkoord dat deze raadplegingsgegevens gebruikt kunnen worden om gebruikers bij te staan voor een individuele opvolging, alsook voor algemene statistieken (reporting) voor een collectieve opvolging.

Deze gegevens worden opgeslagen in een database die exclusief door Smals wordt verwerkt.

Jouw gebruik van de fora

Jij bent verantwoordelijk voor jouw gebruik van het platform en in het bijzonder voor de informatie die jij erop plaatst.

Dit platform mag niet gebruikt worden voor privécommunicatie of het uitwisselen van gevoelige, persoonlijke of vertrouwelijke informatie.

Informatie kan verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden. De toegang kan tijdelijk of permanent worden geweigerd.

Raadplegen van hyperlinks

Het platform stelt links voor naar inhoud die beschikbaar is op internet. Deze links worden verschaft met als doel om jouw leerproces te verrijken. Aangezien deze websites geen deel uitmaken van het platform zal geen enkele mededeling van gegevens geregeld worden door de "Privacy Statement". Wij wijzen je dan ook op de vertrouwelijkheid van deze gegevens wanneer je deze raadpleegt.

Jouw mening

Smals behoudt zich het recht om je te contacteren via een vragenlijst, enquête of peiling om je mening te vragen. Deze informatie verschaffen, is niet verplicht.

Naleven van de wet

Respecteer de wet en dus ook het auteursrecht van lesmateriaal en ander materiaal. Als je niet de auteur bent, zorg dan voor toestemming.

Smals respecteert de wetgeving in verband met de bescherming van de persoonsgegevens.

Wat is Moodle?

Het leerplatform Open Courses is gebaseerd op een Moodle-infrastructuur die gehost is bij CBlue.be. Moodle is een programma dat beheerst wordt door een GNU GPL Licentie: https://moodledev.io/general/license

Toegang? https://eacademy.opencourses.be/

 • Voor Smals en instellingen medewerkers: via Shared Active Directory (ShAD – gebruikersgegevens verleend door de eigen instelling)
 • Voor andere gebruikers: via manuele accounts beheerd door de operationele beheerders van het platform

Hulp nodig? eacademy@smals.be


Samenvatting

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van het online leerplatform eAcademy Open Courses.

Volledig beleideAcademy Open Courses Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van het online leerplatform eAcademy Open Courses https://eacademy.opencourses.be/

Contactgegevens van de beheerder

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in eAcademy Open Courses. 

Als u vragen hebt over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met uw functionaris voor gegevensbescherming.

Voor praktische vragen over het gebruik van eAcademy Open Courses, neem contact op met eAcademy at smals.be 
 

Doeleinden

Vorming en opleiding

Je werkgever biedt je een e-learningplatform zodat je online cursussen kunt volgen en je professionele vaardigheden kunt ontwikkelen.

Dit sluit aan op de recente hervormingen inzake werkbaar en wendbaar werk. De wet bepaalt namelijk dat de interprofessionele doelstelling van een aantal dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent, hetzij op sectoraal niveau, hetzij op individueel niveau kan geconcretiseerd worden. 

Personeelsadministratie en evaluatie

 1. Voor betaalde inhoud, d.w.z. inhoud waarvoor een gebruikerslicentie nodig is, kan het e-learningplatform eAcademy Open Courses worden gebruikt voor personeelsadministratiedoeleinden, bijvoorbeeld om uw voortgang te volgen. Dit geldt specifiek voor Smals-medewerkers die gedetacheerd zijn.
 2. Er wordt geen monitoring uitgevoerd voor open access content. 
 3. Je werkgever maakt geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem. 

Verbetering van leerplatformen

Het online leerplatform eAcademy Open Courses faciliteert het gebruik van externe leerplatformen.

Indien u gebruik maakt van externe leerplatformen, dan zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het verbeteren van de diensten van de externe leerplatformen. Concreet betekent dat in dat geval, de externe leerplatformen uw persoonsgegevens gebruiken op basis van hun gerechtvaardigd belang.

Categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens in eAcademy Open Courses worden bewaard bij de hosting partner van Smals eAcademy Open Courses.

Indien u gebruik maakt van externe leerplatformen, zullen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de externe leerplatformen. 

Doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land en beschermingsmaatregelen

Als je gebruik maakt van externe leerplatforms gevestigd in de Verenigde Staten, zal je werkgever in samenwerking met Smals de volgende maatregelen nemen:

 • Het type gegevens dat wordt overgedragen strikt beperken; de volgende gegevens worden gedeeld met een extern platform: de achternaam, voornaam en het professionele e-mailadres van de werknemer.  
 • Gebruikers informeren dat het de voorkeur verdient om hun professionele account niet te koppelen aan hun persoonlijke LinkedIn account.

Bewaartermijnen

Zodra uw eAcademy Open Courses account is aangemaakt (dit gebeurt automatisch wanneer u voor de eerste keer inlogt), worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen voor de duur van uw arbeidsovereenkomst. Je eAcademy Open Courses account wordt gedeactiveerd aan het einde van je arbeidsovereenkomst. Voor zover je gebruik maakt van externe leerplatforms, worden de accounts op deze platforms ook gedeactiveerd.

Uw Rechten

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van uw werkgever, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Uw werkgever zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van uw werkgever, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, kan uw werkgever u niet langer e-learningcursussen aanbieden. 

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Als betrokkene heb je het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rectificeren of aanvullen. Hiervoor kun je inloggen op eAcademy Open Courses en de gegevens onder je profiel bijwerken. Je kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en/of je contactpunt: eAcademy manager, zie hierboven. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je om ons van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door uw werkgever;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op uw werkgever rust.

Je werkgever stuurt je een bevestigingsbericht na het uitvoeren van een verzoek tot verwijdering. Bij een gedeeltelijke verwijdering zal je werkgever ook uitleggen waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, bepaalde diensten niet meer door je werkgever kunnen worden aangeboden. Je werkgever kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens wissen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van uw werkgever de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die uw werkgever in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • uw werkgever heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van uw werkgever zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door uw werkgever.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van uw werkgever te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om uw werkgever te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Klachten

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact at apd-gba.be).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1st january 2024. 

Uw werkgever behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.