All research@smals courses

Course image
Géocodage : quels outils pour quels besoins ?
Webinar Smals Research - "Geocodering: welke tool voor welke behoefte?", september 28, 2023 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Tijdens dit voornamelijk praktische webinar beantwoorden we een aantal vragen. Wat is geocodering? Waartoe dient het? Hoe kan het worden gebruikt en met welke tools? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen, commercieel of opensource, on-premise of authentiek, en hoe kunnen we twee tools met elkaar vergelijken? We zullen verschillende bestaande oplossingen vergelijken (zowel commercieel als opensource), evenals verschillende verbeteringen van bestaande oplossingen, waaronder NominatimWrapper, een tool ontwikkeld door Smals Research op basis van het opensource samenwerkingsproject OpenStreetMap.
 
Course image
“Fake it till you make it”: an introduction to synthetic data
Webinar Smals Research - “Fake it till you make it”: een introductie tot synthetische data, december 01, 2022 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Een synthetische dataset is een fictieve dataset die de kenmerken van een echte dataset zo goed mogelijk nabootst. Een correct samengestelde synthetische dataset kan, omdat het om louter fictieve gegevens gaat, probleemloos gedeeld, hergebruikt of gepubliceerd worden. Zo kan de toegang tot de echte, gevoelige gegevens, tot een minimum herleid worden. Maar in welke mate is zo’n fictieve dataset nog representatief voor de echte data? En wat kan je ermee doen? In dit webinar gaan we dieper in op het concept van synthetische data en op de praktische bekommernissen die komen kijken bij het aanmaken ervan. We leggen daarbij de focus op tabulaire gegevens zoals we ze kunnen terugvinden in de meeste klassieke databases. Mogelijke toepassingsgebieden voor de overheid zullen worden toegelicht. We leren daarbij dat er geen “1-druk-op-de-knop” oplossing bestaat en dat het vaak nodig is om allerlei extra randvoorwaarden op te leggen, afhankelijk van het type gegevens dat we behandelen en waarvoor we de data willen gebruiken. Op basis van een experiment met open source componenten en een open dataset, kunnen we aanbevelingen geven om de aanmaak van een synthetische dataset stelselmatig te verbeteren. We gaan in op de afwegingen die daarbij gemaakt moeten worden en we gaan na in welke mate analyses op synthetische data nog representatief zijn voor de onderliggende echte data. Tot slot belichten we kort de commerciële markt, die erg snel evolueert onder invloed van de ontwikkelingen in artificiële intelligentie.
 
Course image
PostGIS : Gérer des données géographiques dans PostgreSQL
Webinar Smals Research - "PostGIS: geografische gegevens beheren in PostgreSQL", september 27, 2022 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Alle instellingen beschikken, soms zonder het echt te weten, over geografische informatie: adressen van burgers, instellingen, locatie van een werf, namen van steden/gemeenten of postcodes... Bovendien is een schat aan informatie online beschikbaar, vaak in open broncode, waardoor het mogelijk is de contouren van administratieve entiteiten te verkrijgen, de locatie van winkels of administraties te achterhalen. Het is dus vaak nuttig om geografische objecten te kunnen manipuleren: een punt (locatie van een werf, een waarneming, een incident, enz.), een lijn (een route, een weg, enz.) of een veelhoek (grens van een gemeente, omtrek van een werf of een gebouw). Afgezien van eenvoudige punten (paren van coördinaten), laten klassieke databanken zoals PostgreSQL of Oracle niet toe deze objecten efficiënt weer te geven en te manipuleren. In dit webinar zullen we onderzoeken hoe PostGIS, een uitbreiding van PostgreSQL, kan omgaan met deze ruimtelijke (of geografische) objecten en de mogelijkheden voor gegevensanalyse, kruisverwijzingen, verrijking of weergave sterk kan uitbreiden. Daarbij zullen concepten zoals “spatial join” (samenvoeging van tabellen op basis van geografische informatie), aggregatie, indexering en het laden van gegevens besproken worden. Deze concepten zijn zeer krachtig en fundamenteel voor de manipulatie van geografische gegevens.
 
Course image
GIS Analytics : Quel potentiel pour les données géographiques ?
Webinar Smals Research - "GIS Analytics :  Quel potentiel pour les données géographiques ?", mai 05, 2022 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Toutes les institutions possèdent, parfois sans réellement le savoir, des informations géographiques : adresses de citoyens, institutions, nom de villes/communes ou code postal… Par ailleurs, une mine d’information est disponible en ligne, souvent en open source, permettant d’afficher un fond de carte, d’obtenir les contours d’entités administratives, de calculer des distances, d’obtenir la localisation de commerces ou administrations…
 
Course image
Privacy enhancing technologies for the Public Sector
Webinar Smals Research - "Privacy-enhancing technologies for the Public Sector", december 21, 2021 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Het wordt voor de overheid steeds makkelijker om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit creëert enerzijds heel wat opportuniteiten maar tegelijkertijd moet echter rekening gehouden worden met de privacy van de burger, wat een juridische basis vindt in de GDPR. Met traditionele aanpakken en technologieën kan het omslachtig tot zelfs onmogelijk zijn om functionele noden en privacyvereisten met elkaar in balans te brengen. Er is dan ook een toenemende behoefte aan Privacy-enhancing technologies (PETs): geavanceerde technologieën om de privacy te verbeteren. Het webinar biedt antwoord op vragen zoals: Hoe vinden we onze weg in het brede scala aan privacybevorderende technologieën? Waar worden ze reeds toegepast? Wat zijn de toepassingsmogelijkheden in de publieke sector? Wat zijn de caveats?
 
Course image
Natural Language Generation
Webinar Smals Research - "Natural Language Generation", october 28, 2021 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Natural Language Generation (NLG) gaat over het automatisch creëren van correcte en inhoudelijk betekenisvolle tekst. Dit kan vandaag ook met behulp van Artificiële Intelligentie, net zoals men realistische foto’s en zelfs video’s kan namaken. Wat is de stand van zaken van deze technologie, wat zijn de opportuniteiten en de gevaren? Artificiële Intelligentie is echter niet zaligmakend, en we bekijken in dit webinar ook alternatieven voor het automatisch genereren van tekst die eenvoudiger of robuuster kunnen zijn. Joachim Ganseman, onderzoeker bij Smals, behandelt in deze webinar volgende punten: NLG: het concept en de hype Templating engines Tekstgeneratie met AI Toepassingsgebieden __________________________________________________________________________________________ Le Natural Language Generation (NLG) ou, en français, la Génération Automatique de Textes (GAT), consiste en la création automatique de textes corrects et significatifs. Aujourd’hui, cela peut également se faire au moyen de l’intelligence artificielle, tout comme il est possible de recréer des photos et même des vidéos réalistes. Où en est cette technologie, quels sont ses dangers et opportunités ? L’intelligence artificielle n’est toutefois pas la panacée. Lors de ce webinaire, nous examinons également les alternatives à la génération automatique de textes qui peuvent être plus simples ou plus robustes. Joachim Ganseman, chercheur de l’équipe Smals Research, aborde les points suivants dans ce webinaire : NLG : le concept et le battage médiatique Moteurs de templates Génération de textes avec l’IA Domaines d’application
 
Course image
Do you need a Knowledge Graph?
Poster presentation of the Smals KG Checklist, SEMANTiCS 2021, sept. 2021. Wij presenteren de Smals KG Checklist, een instrument dat u helpt te bepalen of een knowledge graph nuttig kan zijn om een probleem in uw organisatie op te lossen. De Smals KG Checklist werd in september 2021 gepresenteerd op SEMANTiCS 2021, een wetenschappelijk en industrieel congres over kennisgrafen. Onze bijhorende paper vind je hier: http://ceur-ws.org/Vol-2941. Meer informatie over de checklist vind je op de blog van Smals Research. Toegang tot de checklist: https://smalsresearch.be/wp-content/u... __________________________________________________________________________________________ Nous vous présentons le Smals KG Checklist, un outil qui vous aide à déterminer si un graphe de connaissances serait utile pour résoudre un problème dans votre organisation. Le Smals KG Checklist a été présenté en septembre 2021 au sein du SEMANTiCS 2021, un congrès scientifique et industriel autour des graphes de connaissances. Notre document d'accompagnement peut être consulté ici : http://ceur-ws.org/Vol-2941. Vous trouverez de plus amples informations sur le checklist sur le blog de Smals Research. Accédez au checklist : https://smalsresearch.be/wp-content/u...
 
Course image
Knowledge Graphs
Webinar Smals Research - "Knowledge Graphs", march 30, 2021. Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Kennis en informatie in een bedrijfsorganisatorische context is doorgaans verspreid over databases, rekenbladen, documenten, etc. Daarnaast bezitten kenniswerkers ook domeinexpertise die niet in een systeem wordt opgeslagen. Maar wat als men die kennis en informatie wenst te integreren om, bijvoorbeeld, processen te automatiseren of nieuwe inzichten te verwerven? Knowledge graphs bieden hiervoor een oplossing. In deze webinar werpt Christophe Debruyne zijn licht op het concept van de knowledge graphs en hun mogelijkheden. Hij behandelt daarvoor de volgende topics: Wat is een knowledge graph Knowledge graphs versus andere initiatieven Knowledge graphs versus andere AI technieken Toepassingsgebied van knowledge graphs Bouwen en onderhouden van een knowledge graph
 
Course image
Quantum computing and cryptography
Webinar Smals Research - "Quantum computing en cryptografie", november 24, 2020. Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Research report: https://www.smalsresearch.be/download... Cryptografie – het beveiligen van gegevens m.b.v. wiskundige principes – is cruciaal in onze hedendaagse samenleving. In deze webinar wordt door Kristof Verslype, cryptograaf bij Smals Research, dieper ingegaan op de problematiek en mythe van de kwantumcomputers en welke de gevolgen zijn voor de moderne cryptografie. Volgende aspecten komen aan bod: De basisprincipes van kwantumcomputers De complexiteit om ze te bouwen De bedreiging die ze vormen voor de moderne cryptografie De voorbereidingen de we kunnen/moeten treffen
 
Course image
Some Pitfalls of AI
Webinar Smals Research - "Some Pitfalls of AI", september 15, 2020. Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Zoals bij alle statistische en data onderzoeken, kunnen toepassingen van Artificial Intelligence (AI) leiden tot verkeerde en/of zelfs ongepaste resultaten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezichtsherkenning of tekstanalyse, met mogelijk negatieve impact voor individuen (vb. recruteringstools op basis van AI). Naast een algemene uiteenzetting over de meest voorkomende struikelstenen van AI, zal Joachim Ganseman (Smals Research) het ook kort hebben over de impact op individu en maatschappij, en over hoe negatieve neveneffecten voorkomen of verminderd kunnen worden.
 
Course image
Webscraping for Analytics
Webinar Smals Research - "Web Scraping for Analytics", june 30, 2020 Slides available on https://www.smalsresearch.be/download... Web scraping is een techniek om inhoud van websites te extraheren, met behulp van scripts/programma's, met als doel deze in een andere context te gebruiken. Het gebruik van web scraping is zeer breed, met relatief weinig beperkingen. Vandy Berten (Smals Research) toont in zijn presentatie verschillende technische aspecten van web scraping, laat aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe de verzamelde gegevens kunnen worden geëxploiteerd en gaat kort in op de niet-technische (juridische en ethische) beperkingen.